WANNERHOF

St.Pr.St. Smarty                     v. Sir Donnerhall              / Dornenkönig        Zuchtstutenprüfung: 8,76

Georgina                               v. Giorgione                     / Landadel             (Old. Stamm Uthoba)

Nachzucht:

Romashka                                v. Romanov / Dornenkönig           geb. 2007

Babooshka                               v. Florenciano / Baryshnikov         geb. 2008

Fifinella                                   v. Fürst Romancier / Dornenkönig  geb. 2010

Udine                                      v. Bordeaux / Giorgione                 geb. 2011

Rosebud                                  v. Romanov / Dornenkönig             geb. 2011

Rosinchen                               v. Royal Doruto / Sir Donnerhall    geb. 2012

Ehemalige bzw. Rentner:

St.Pr.St. Dornröschen            v.  Dornenkönig  (Donnerhall)      / Akzent II        Zuchtstutenprüfung: 8,13

St.Pr.St. Witny                       v. Royal Dance                          / Figaro                Zuchtstutenprüfung: 8,28  (Old.Stamm Egitta II/ Egale)

Banja Luka                              v. Baryshnikov  (Bolero)          / Argument         (Mutter Vollschwester zu Antony FRH / Isabell Werth)

Bon Jovi                                 v. Bismarck / Maat                                           (Vollschwester zu Breitling W)